top of page

Съобщение за публично предлагане на акции

от увеличението на капитала на „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД, гр. София

 

„Грийн Таун Проджектс“ ЕАД, гр. София, ЕИК 205385406, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 8 000 000 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в ОСА на дружеството, на дивидент и на ликвидационен дял и от същия клас акции, както съществуващите акции, с номинална стойност 1 лв., и емисионна стойност 1 лв. всяка една, с обща номинална стойност 8 000 000 лв. и обща емисионна стойност 8 000 000 лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от  50 000 лв. на 8 050 000 лв., прието от едноличния собственик на капитала на дружеството на 11.12.2018 г., (на основание чл. 192, ал.1). На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ едноличният собственик на капитала на „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД е взел решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала преди увеличението. Предлагането ще се извърши  съгласно условията и съдържанието на Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 527-E/02.04.2019г.  

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко 4 000 000 броя нови акции. Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на дружеството.

Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани: всеки инвеститор има правото да подаде поръчка за желаното от него количество, като не са предвидени ограничения за минимален и максимален брой акции за записване.

Начало на предлагането: за начало на публичното предлагане се смята датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в информационната медия X3News, на интернет страниците на „Грийн Таун Проджектс ” ЕАД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД (ако публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати).

Начало и продължителност на подписката: Начална дата на подписката е първия  работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия X3News и на интернет страниците на “ Грийн Таун Проджектс ” ЕАД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД, (ако публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Поръчки за покупка ще се приемат в рамките на десет работни дни от началната дата, всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. Подписката приключва на десетия работен ден от началната дата, като след приключването й, в срок от три работни дни се обявява списъка на разпределение и инвеститорите се уведомяват за броя акции, записани от тях.

Условия и ред за записване на предлаганите ценни книжа: Инвеститорите могат да подават два типа поръчки: Лимитирана – поръчка за записване (покупка) на акции, в която е зададен максималният брой акции по емисионната стойност. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени частично; и Пазарна – поръчка за записване на акции, която съдържа само обща стойност в лева или общ брой желани за записване акции. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена частично или изцяло. Подаването на поръчка се счита за потвърждение, че инвеститорът: се е запознал с Проспекта и е приел условията на предлагането; дава съгласие да му бъде разпределен по-малък брой предлагани акции от броя, посочен в подадената поръчка, съгласно условията, изложени в Проспекта; се съгласява да заплати сума, равна на броя разпределени предлагани акции, умножени по емисионната стойност, заедно с всички такси и комисионни, свързани с предлагането и е съгласен, че ако до последната дата на плащане (включително) в набирателната сметка не е постъпила дължимата сума във връзка със заплащане на разпределените му предлагани акции, акциите няма да бъдат придобити от инвеститора и той не може да предявява в тази връзка претенции към инвестиционния посредник и „Грийн Таун Проджектс” ЕАД. Поръчки се подават в офисите на ИП „Капман” АД, лично от инвеститора или от негов пълномощник. Поръчки (попълнени и подписани от инвеститора) могат да се подават и чрез друг инвестиционен посредник. Ако преди крайния срок на подписката бъдат подадени заявки за записване на повече от предложените акции (свръхзаписване), подписката не се прекратява. Приемането на заявки за записване на акции продължава до крайния срок на подписката. В случай на свръхзаписване, всички подадени заявки за записване на акции се удовлетворяват пропорционално, като: а) се сумира общия брой акции по всички подадени заявки; б) се изчисли в процент дела на записваните акции по всяка заявка от общия брой записвани акции по всички подадени заявки по т. “а”, и в) полученият процентен дял по т. “б” за всяка заявка се приложи към общия брой предложени акции от тази емисия. Във всички случаи, включително и при свръхзаписване, в срок до 3 (три) работни дни след крайния срок за записване на акции ИП “Капман” АД изпраща потвърждение до инвеститорите, съответно списъка на разпределение за инвестиционните посредници, относно броя акции, които имат право да получат. Инвеститорите заплащат съответните суми (брой разпределени акции умножен по емисионната стойност) в срок от три работни дни от получаване на потвърждението за броя разпределени акции.

Подаване на поръчките за записване: Юридическите лица подават поръчки чрез законните си представители или чрез пълномощник, като те се легитимират с документ за самоличност (заверено копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. Физическите лица подават поръчките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към поръчката легализиран оригинален превод на страниците от паспорта,  съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако такава има в паспорта), дата на изтичане (ако такава има в паспорта), националност, адрес (ако такъв има в паспорта) и обикновено копие на страниците от паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето. Поръчката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице). Поръчката може да бъде подадена и чрез лицензиран инвестиционен посредник, чийто клиент е инвеститорът, желаещ за придобие от предлаганите акции. В този случай съответният инвестиционен посредник изпраща на „Капман” АД  съгласно предварително определена от него форма и инструкции, информация за подадените поръчки за записване от негови клиенти.  В този случай не е необходимо да се предоставя на ИП „Капман” АД пълномощно относно овластяване на другия инвестиционен посредник от клиента.

Отмяна и спиране на публичното предлагане:  КФН може да спре публичното предлагане за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на ЗППЦК или актовете по прилагането му са нарушени. В случай, че в периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното предлагане са установени нови обстоятелства, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, „Грийн Таун Проджектс ” ЕАД е длъжен да  изготви допълнение към проспекта и да го представи в КФН. КФН може да откаже да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на закона и актовете по прилагането му. В този случай КФН може да спре окончателно публичното предлагане по реда на чл. 212 ЗППЦК.

Оттегляне на поръчките: Записване е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акции в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност. В този смисъл, инвеститор, които вече е подал поръчка за записване на акции, не може да я оттегли. Той може да се откаже от записаните акции по реда и при условията на чл. 85, ал. 6, във връзка с чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК.

Последна дата за заплащане: Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на “ Грийн Таун Проджектс” ЕАД в Уникредит Булбанк АД, клон Цар Борис ІІІ, адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41, тел: (02) 895 4028; (02) 895 4027, IBAN BG36UNCR70005523457909, BIC UNCRBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до края на третия работен ден след обявяване на списъка за разпределените акции. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска.

Край на подписката:  Подписката приключва на десетия работен ден от началната дата, като след приключването й, в срок от три работни дни ИП „Капман” АД  ще уведоми инвеститорите, включени в списъка чрез изпращане на съобщение на съответния инвеститор или на инвестиционния посредник, който е участвал за негова сметка. Съобщенията се изпращат на посочени в поръчката e-mail адреси на инвеститорите от списъка, до три работни дни, следващи изтичането на срока на публичното предлагане. Обобщена информация за списъка за разпределение ще бъде на разположение в офиса на ИП „Капман” АД в гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 6 и на неговата интернет страница – www.capman.bg. Списъкът за разпределение няма да бъде оповестяван публично, нито разкриван по какъвто и да било начин, освен на лицата и институциите, посочени в нормативен акт. Инвеститорите разполагат с три работни дни след обявяване на списъка за разпределение на предлаганите акции да заплатят тяхната стойност.

 

Проспектът за публично предлагане на акции на „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД: гр. София 1 000, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 6А, тел.: +359 895 766 362, лице за контакт: Емануела Стомонякова, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.; в офиса на ИП „Капман“ АД, София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, тел.: +359 2 40 30 200, лице за контакт: Антон Домозетски, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Проспектът е достъпен и на интернет страниците на  ИП „Капман“ АД (www.capman.bg), на „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД (www.greentown.world), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).

 

17.05.2019 г.

bottom of page